فروشگاه شکار
چاقوی گربر

من باز دیرم شد

بهار دلنشین   ،   آمده سوی چمن

ای بهار آرزو   ،   بر سرم سایه فكن

چو نسیم نو بهار   ،   بر آشیانم كن گذر

 

نه شیر، نه چایی